1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden P. Ruiter Groente & Fruit

Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van P. Ruijter Groente en Fruit.

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – De prijs

Artikel 8 – Nakoming

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Ondernemer: Peter Ruijter

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ondernemer en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Peter Ruijter

handelend onder de naam: P. Ruijter Groente en Fruit

Vestigingsadres: De Fjilden 17, 8701 GH Bolsward

Telefoonnummer: 06 25190092

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Emailadres: info@prgroente.nl

KvK-nummer: 82755264

Btw-identificatienummer: NL003727133B28

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Consument via een link op de home-pagina beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ondernemer is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

1. Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product tot uiterlijk 24 uur voor levering herroepen.

Artikel 7 – De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst 

1. Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, d.w.z. de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 9 – Levering en uitvoering 

1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht en wordt (het betreffende deel van) de bestelling geannuleerd.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat Consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan Consument.

Artikel 10 – Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na bestelling op de website.

2. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ondernemer is gewezen op de te late betaling en Ondernemer Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 – Klachtenregeling 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer.

2. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.